Измерване на импеданс на електропровод

Измерване на импеданс на електропровод

Защо трябва да се измерват параметрите на електропровода?

Импедансите на електропроводите и кабелните линии Високо Напрежение са необходими за дистанционните защити, локаторите на къси съединения и за анализи на електроенергийната система.1 Изчисляването на импеданса се основава на идеални геометрични предположения като еднаква взаимна индукция и еднакво специфично съпротивление на почвата по цялата дължина на електропровода. Различното специфично съпротивление на почвата, взаимодействащи заземителни инсталации, паралелни електропроводи и т.н. не се взимат под внимание при изчисляването на импеданса на електропровода, въпреки че тези външни фактори имат силно влияние върху импеданса на електропровода. Това означава, че изчислените стойности са неточни. Поради тази причина, ние силно препоръчваме импеданса на електропроводите да се измерва, а не да се изчислява. Измерванията направени чрез системата за измерване на импеданси на фирмата OMICRON, CPC 100 + CP CU1 показват разлики до 48% между измерените и изчислените импеданси на нулева последователност на електропровод Високо Напрежение.

ИМЕДАНС

  • Импеданс при дистанционните защити – Неточният импеданс на електропровода може да доведе до неправилно изключване на релейната защита и до неправилно определяне на разстоянието до късото съединение.
  • Локатори на къси съединения – Неточно настроените локатори на къси съединения измерват неточно разстоянието до късото съединение. В тези случаи ремонтните екипи не могат да бъдат изпратени на точното място на повредата, а това води до увеличаване на разходите и увеличаване на необходимото време за отстраняване на повредата.

Взаимодействие между паралелни електропроводи
При двойна електропроводна линия, се създава взаимен импеданс, който влияе на напрежението на електропровода и протичащата мощност. Поради взаимния импеданс се променя и точността на дистанционните защити. Чрез измерване на взаимния импеданс на паралелни електропроводи, може да се прецизират настройките на дистанционните защити.

2

 

Измерване на взаимната индукция между силови и контролни кабели
Взаимната индукция между между силови и контролни кабели е често срещан феномен. Когато номиналното напрежение на контролните и сигналните кабели е ниско или когато контролните кабели се използват за пренос на милиамперови сигнали, то тогава взаимната индукция може да доведе го големи смущения. Този импеданс на взаимна индукция Zk може да бъде измерен с помощта на CPC 100 и CP CU1.