500 / 220 kV Substation Jvari, Georgia

500 / 220 kV Substation Jvari, Georgia