Contacts


Address: Plovdiv, Bulgaria
62, “arch Kamen Petkov” str.
Floor 0

Ivaylo Popov, CEO
Phone: +359 883 555 287
Email:   i.popov@intertest.bg


Address: Sofia, Bulgaria
Mladost 1, block 49B,
Floor 0

Ivaylo Popov, CEO
Phone: +359 883 555 287
Email:   i.popov@intertest.bg